Skip to content

Załącznik do Uchwały Nr XL/313/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10 października 2014 roku


Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo.


§ 1.

1. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Gminy Dygowo, zwane dalej cmentarzami, stanowią mienie Gminy Dygowo.

2. Nadzór nad Cmentarzami sprawuje Wójt Gminy Dygowo.

3. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza załatwiane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Dygowo.

4. Wójt Gminy Dygowo przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Cmentarzy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.

1. Cmentarze są otwarte codziennie.

2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wójta, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

 

§ 3.

1. Osoby uprawnione do pochowania zwłok, prochów lub szczątków ludzkich , jak również osoby przebywające na Cmentarzach oraz podmioty świadczące usług na terenie Cmentarzy zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu.

2. Na terenie Cmentarzy zakazuje się w szczególności:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników;

2) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki;

3) picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz żebractwa;

4) składowania odpadów poza miejscami wyznaczonymi;

5) palenia otwartego ognia;

6) umieszczania ogłoszeń;

7) prowadzenia bez zgody Wójta Gminy Dygowo działalności handlowej i reklamowej;

8) wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy psów przewodników);

9) zastawiania i zagospodarowania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;

10) niszczenia zieleni;

11) niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń cmentarnych oraz malowania murów;

12) mycia pojazdów i urządzeń;

13) jazdy na deskorolkach, wrotkach itp.;

14) zachowań uwłaszczających pamięci zmarłych.

3. Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Wójta Gminy Dygowo:

1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;

2) stawiania, przestawiania, wnoszenia i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów, itp., utrudniających komunikację i ruch pieszy;

3) wjazdu pojazdami mechanicznymi.

 

§ 4.

1. Z uwagi na konfigurację terenu i stary drzewostan, przebywanie na Cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

2. W przypadku wystąpienia warunków, mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza, Wójt Gminy Dygowo upoważniony jest do jego zamknięcia.

 

§ 5.

1. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarzy, z zachowaniem kolejności, wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Na cmentarzach urządza się:

1) groby ziemne,

2) groby ziemne urnowe,

3) groby murowane,

4) grobowce,

5) kolumbaria,

3. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby, nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 6.

1.Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie oraz w jego otoczeniu spoczywa na osobach uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. Gromadzenie odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew lub krzewów może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Dygowo.

4. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Dygowo.

 

§ 7.

1.Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę pogrzebową oryginałów wymaganych dokumentów, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. Pochówki osób zmarłych muszą być wykonywane przez uprawnioną firmę pogrzebową.

3. Wójt Gminy Dygowo ma prawo do kontroli dokumentów, uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej, kamieniarskiej lub innej wykonującej prace na Cmentarzu, zleceń na organizację pogrzebu, dokumentów pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

 

§ 8.

1.Opłaty za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat.

2. Obowiązek przedłużenia opłaty należy do bliskich osoby pochowanej, a w przypadku braku jej prolongaty Wójt Gminy Dygowo ma prawo przystąpić do likwidacji grobu.

3. Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej, na co najmniej 3 miesiące przed ww. czynnością.

4. Z działań związanych z likwidacją grobu Wójt Gminy Dygowo sporządza protokół.

5. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu ich wnoszenia i pobierane są za 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku tak, aby zachować ciągłość w opłatach.

 

§ 9.

1. Przed upływem 20 lat, w celu dochowania osoby zmarłej, ponownie może być użyty grób głębinowy, tj. podwójny w pionie, oraz może być wykonane dochowanie urny do istniejącego grobu.

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej, niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny wg kolejności podanej w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3. Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień, przysługujących dysponentowi.

4. Prawo dysponowania zarezerwowanym miejscem pod grób mają osoby, które poniosły jego koszt i są w stanie to wykazać.

5. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie należy uzgodnić z Wójtem Gminy Dygowo.

6. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną pisemnie przez osoby pozostałe.

 

§ 10.

Zorganizowanie pogrzebu w kaplicy cmentarnej, znajdującej się na terenie Cmentarza w Dygowie, wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Dygowo.

 

§ 11.

1. Wykopanie i wymurowanie grobu, wykonywane przez firmę pogrzebową, musi być uzgodnione z Wójtem Gminy Dygowo i wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi i wniesieniem opłat cmentarnych.

2. Działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych na terenie Cmentarzy mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia.

3. Podmioty gospodarcze prowadzące prace związane z działalnością wymienioną w ust.2 muszą dostosować się do ogólnych norm porządkowych, obowiązujących na Cmentarzach oraz wskazań Wójta Gminy Dygowo.

4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

5. Wykonawcom prac zabrania się:

1) zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarzy;

2) wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko –budowlanych do pojemników rozstawionych na terenie Cmentarzy.

6. Wykonawców prac zobowiązuje się m.in. do:

1) przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;

2) postępowania z pozostałym po remoncie lub rozbiórce pomnika gruzem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o odpadach;

3) uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia miejsca pod grób;

4) naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku realizacji robót. Budowa grobów murowanych może odbywać się tylko w oparciu o dokumentację projektową i ich konstrukcja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Budowa grobu murowanego, ustawianie nagrobka, remont nagrobka, wykonanie wylewki wokół grobu może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta gminy Dygowo oraz wniesieniu należnych opłat.

8. Wójt Gminy Dygowo może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy robót, który uprzednio wykonał roboty niezgodnie z warunkami zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

 

§ 12.

1. Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów określonych w aktualnych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami oraz szczątkami ludzkimi, po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Dygowo.

2. Ekshumacja szczątków jest równoznaczna z rezygnacją z miejsca pochowania osoby razem z ewentualną rezerwacją przypisaną do tego miejsca.

3. Miejsce pod grób po ekshumacji zwłok lub szczątków pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy Dygowo, z zastrzeżeniem braku zwrotu opłaty poniesionej przez dysponenta za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca na okres 20 lat.

 

§ 13.

1.Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z administracją i nadzorem Cmentarzy, Policji, Straży Gminnej Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

2. Wjazd na teren Cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Dygowo.

3. Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren Cmentarzy w dni robocze w godzinach pracy Administracji, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u Wójta Gminy Dygowo i wniesieniu opłaty.

4. Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarzy.

5. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.

 

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi

 

PLIKI DO POBRANIA:

 
Uchwała Nr XL-313-14

 Załącznik do Uchwały Nr XL-313-14 z 10.10.2014

 Uchwała Nr X/91/15